Seguir a Facebook

PNL

PROGRAMACIÓ NEURO-LINGÜÍSTICA

Podem definir la PNL com la ciència i l’art que estudia el funcionament intern de les persones, allò que més genèricament podem denominar “l’experiència subjectiva” (també anomenat “mapa”). El seu origen es deu a dos investigadors: Richard Bandler & John Grinder, els quals, partint del modelatge d’excel·lents facilitadors del canvi, com Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson i d’altres; trobaren en ells els secrets de la bona comunicació i del canvi.

La PNL ens presenta aquests models pel seu fàcil aprenentatge com una via moderna de desenvolupament personal. Explora la seqüència del pensament que fa que les persones tenguin conductes exitoses i actualment és un dels enfocaments de més èxit i eficàcia per millorar la comunicació, dissenyar i implementar canvis de llarga durada, dirigida a totes aquelles persones que desitgin desenvolupar l’excel·lència personal i incrementar la seva capacitat de comunicació i de canvi, tant en l’àmbit personal, relacional i/o professional.

PROGRAMACIÓ NEURO-LINGÜÍSTICA. Per Què?

Programació:

Perquè al llarg de tota la nostra existència ens programam posant en pràctica la manera de pensar, de sentir i de comportar-nos que utilitzam en múltiples situacions de la nostra vida. Si establim l’analogia amb la informàtica, el material (hardware) és el mateix: tots nosaltres tenim un cervell i un sistema nerviós. Allò que canvia són els programes (software) dels quals cadascú disposa.

La constatació interessant aquí és que donat que el material (cervell i sistema nerviós) és el mateix per a tots, allò que pot realitzar una persona, potencialment també ho pot realitzar una altra.

Neuro:

Perquè aquesta capacitat de programar-nos resideix en la nostra activitat neurològica. Degut a que posseïm un cervell i un sistema nerviós som capaços de percebre el nostre entorn, de pensar i de sentir, de seleccionar els comportaments, etc. Els procediments de treball de la PNL actuen directament sobre aquesta organització neurològica.

Es tracta de saber com percebem el nostre entorn, quines són les parts d’aquest entorn que retenim i quines deixam de banda, quina és la representació que tenim de nosaltres mateixos i d’allò que ens envolta, o inclòs com emmagatzemam la informació dins la memòria i com accedim a ella quan la necessitam. Si reorganitzam aquests processos en podem treure millor profit.

Lingüística:

Perquè la llengua estructura i reflexa el nostre pensament. El discurs d’una persona és ric en informació sobre la manera en què aquesta construeix la seva experiència del món.

Amb l’ajuda de les tècniques que proposa la PNL, aprendràs a tornar al passat per a resoldre els teus traumes, i viatjar al futur per a realitzar els teus objectius.

Aprendràs a saber: